REGULAMIN

Regulamin MMAacademy Kraków

Rejestrując się w systemie i akceptując regulamin potwierdzam, że dane, które zostawiłem/am są prawdziwe. Dodatkowo wchodząc na zajęcia potwierdzam, że:

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Sklepu Internetowego oferującego kursy online (dalej „Sklep”).
 2. Sklep prowadzony jest przez Bartosz Kowal, z siedzibą w os. Przy Arce5/62, 31-845 Kraków zarejestrowaną pod numerem NIP 6783174770
 3. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu kursu online w Sklepie.
 2. Kurs online – płatny kurs dostępny wyłącznie za pośrednictwem Internetu, oferowany przez Sklep.
 3. Sklep – platforma internetowa, prowadzona przez [Nazwa Firmy], służąca sprzedaży kursów online.

§3 Zakup i płatności

 1. W celu dokonania zakupu kursu online Klient musi zarejestrować się na stronie Sklepu i podać niezbędne dane.
 2. Klient ma obowiązek podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych w trakcie procesu rejestracji.
 3. Po dokonaniu rejestracji, Klient może przystąpić do zakupu wybranego kursu online.
 4. Ceny kursów online podane na stronie Sklepu są cenami brutto i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 5. Sklep umożliwia dokonywanie płatności za kursy online za pośrednictwem różnych metod płatności, które są dostępne na stronie Sklepu.
 6. Po zaksięgowaniu wpłaty, Klient otrzymuje dostęp do zakupionego kursu online.

§4 Dostęp do kursu online

 1. Po zakupie Klient otrzymuje indywidualny login i hasło umożliwiające dostęp do zakupionego kursu online.
 2. Dostęp do kursu online udzielany jest na czas nieokreślony, chyba że w opisie kursu podano inaczej.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności swojego loginu i hasła i nie udostępniania ich osobom trzecim.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zawieszenia dostępu do kursu online w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez Klienta.

§5 Prawa autorskie i odpowiedzialność

 1. Wszelkie materiały dostępne w ramach zakupionego kursu online, takie jak teksty, nagrania audio czy wideo, są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, udostępniane ani wykorzystywane w celach komercyjnych bez zgody Sklepu.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, jakie osiągnie Klient dzięki korzystaniu z kursu online.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji treści kursu online bez wcześniejszego powiadomienia Klientów.

§6 Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku problemów z zakupionym kursem online, Klient ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamację można zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
 3. Wszelkie sprawy związane z reklamacjami będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient ma prawo odstąpić od umowy o zakupie kursu online w ciągu 14 dni od daty zakupu, o ile nie wykorzystał jeszcze dostępu do kursu online. Zwrot płatności zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, o czym Klienci zostaną powiadomieni na stronie Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.